Vedtægter

Foreningens navn er Vesthimmerlands Volleyballklub. Klubben er stiftet den 3. marts 1969.

Klubben har hjemsted i Vesthimmerlandskommune, med hjemmebane i Års. Klubben har en børne- og ungdomsafdeling i både Hornum og Års.

Klubben er tilsluttet DGI og Dansk volleyballforbund under DIF.

Som medlem kan optages enhver. Medlemmerne er pligtige til at betale et af bestyrelsen fastsat årligt kontingent samt at yde bistand efter evne til varetagelse af klubbens opgaver.

Udmeldelse kan kun ske ved hen­vendelse til bestyrelsen. Bestyrelsen tager stilling til evt. kontingent refusion.

Såfremt bestyrelsen, under hensyntagen til klubbens interesser, finder det nødvendigt kan et medlem ekskluderes fra klubben. Medlemmet har ret til at få prøvet eksklusionen på førstkommende generalforsamling. Prøvning sker dog kun ef­ter begæring herom.

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af formand og seks bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vælges for to år således at formand og 3 bestyrelsesmedlem er på valg i lige år, og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.

Formanden vælges direkte på generalforsamlingen, mens bestyrelsen selv fordeler de øvrige poster. Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer over 15 år, samt forældre/værger til klubbens medlemmer. Formand, kasser og mindst 1 bestyrelsesmedlemmer skal være fyldt 18 år.

På generalforsamlingen vælges 2 suppleanter for et år ad gangen, således at suppleant med flest stemmer bliver valgt som 1. suppleant.

På generalforsamlingen vælges 2 revisorer for 1 år ad gangen. Revisoren skal have regnskabet til gennemgang senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Foreningen tegnes ved underskrift af formand og/eller kasserer, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, samt optagelse af lån ved hele bestyrelsen. Bestyrelsen kan kun optage lån til formål der er besluttet og vedtaget på generalforsamlingen. Forenings medlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med den respektive formue. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtelser over for foreningen udover kontingentet. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af forenings eventuelle formue eller udbytte.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og indkaldes hvert år i november ved annoncering i dagspressen senest 14 dagen forinden. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før. På generalforsamlingen aflægger formanden beretning og kassereren fremlægger det reviderede regnskab.

Regnskabsåret gælder for perioden 1. august til 31. juli pågældende år.

På generalforsamlingen behandles følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af beretning
 3. Regnskab
 4. Behandling af forslag
 5. Valg af
  a. Formand
  b. Bestyrelsesmedlemmer
  c. Suppleanter
  d. Revisor
 6. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes såfremt et bestyrelsesflertal eller ¼ af foreningens medlemmer ønsker det.

Dagsorden til ekstraordinær generalforsamling er:

     1. Valg af dirigent

     2. Behandling af indkomne forslag

     3. evt.

Stemmeret har samtlige medlemmer af foreningen som er fyldt 15 år. Forældre/værger overtager stemmeret for deres børn, hvis barnet er under 15 år.

Stemmeflerhed er afgørende ved alle afstemninger. Ved stemmelighed foretages ny afstemning og ved gentaget stemmelighed bortfalder forslaget. Ved valg af formand og bestyrelse fortsætter afstemningerne til en afgørelse er faldet. Skriftlig afstemning skal foretages ved personvalg. Ved andre afstemninger skal skriftlig afstemning efter ønske fortages.

 Ændringer af disse love, samt opløsning af foreningen, kan kun ske ved to på hinanden følgende generalforsamlinger med ikke mindre end 1 og højest 3 måneders mellemrum, samt at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

Ved eventuel opløsning af foreningen, skal økonomiske midler henstå under opsyn af Vesthimmerland Samvirkende Idrætsklubber til brug ved genopbygning af foreningen. Klubbens redskaber, bolde o.l. skal gives til skolerne i Års og Hornum.